• ENG
 • ENG
 • KOR
 • JPN
 • CNH
 • ENG
 • ENG
 • KOR
 • JPN
 • CNH
 • play_circle_outline pause_circle_outline
  구름위로
  Musician
  Judo
  Genre
  R&B
  Credit
  Executive Producer:Judo
  Producer:Judo
  Lyrics:어디로든 가고 싶어
  물 좋은 대로
  가는 길에 들를 곳도 많아 너도 데리고
  오래된 중고차에 씽씽이라 이름도 붙여주고
  어제 봐 뒀던 천원 아메리카노로 먼저 Go
  구름 아래로 달리다 보면 안 부러워 부가티
  제주 평화론에서 먹는 커피, 루왁 안 부럽지
  이대로 가다 보면
  Composition:Judo
  Arrangement:Judo
  Piano:Judo
  Mixing:Judo
  Mastering:Judo
  Marketing:Judo
  Management:Judo

  MUSIC Description

  구름위로(DEMO)
  너와 함께 하는 지금 구름 위로 갈 수 있을 것만 같아.
  #TAG
  Comments
  X